Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Tychowo, 13 października 2011 r.

GBŚ.6220.5.2011.KM.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Tychowa

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071) z późniejszymi zmianami, na podstawie wniosku złożonego przez Gminę Tychowo, ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo.

ZAWIADAMIAM

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na odprowadzeniu ścieków do kanalizacji komunalnej, zasilenie zakładu w wodę z wodociągu komunalnego, uporządkowanie kanalizacji deszczowej na działkach nr 32/4, 138, 71/2 (działka powstała z podziału działki 71/1), 131/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Doble, gmina Tychowo.

Informacje na temat prowadzonego postępowania można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Budownictwa i Ochrony Środowiska w tutejszym Urzędzie Miejskim w pokoju nr 17 w godz.730 - 1530 lub pod numerem Tel. 0 94 31 15 258.

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

  1. tablica ogłoszeń w Urzędu Gminy Tychowo,

  2. strona internetowa Urzędu Gminy Tychowo,

  3. a/akta.