Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Tychowo, 13 października 2011 r.

 

GBŚ.6220.5.2011.KM.

D E C Y Z J A Nr 5/2011

o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227), a także § 3 ust. 1 pkt 77
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, póz. 1397),w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Friedrichs Polska Spółka z o.o., Doble 22, 78-220 Tychowo
z dnia
16 maja 2011 r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na
odprowadzeniu ścieków do kanalizacji komunalnej, zasilenie zakładu w wodę z wodociągu komunalnego, uporządkowanie kanalizacji deszczowej na działkach nr 32/4, 138, 71/2 (działka powstała z podziału działki nr 71/1), 131/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Doble, gmina Tychowo.

orzekam

 

I.      Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego.

II.   Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia.

1)   Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Planowana do realizacji inwestycja usytuowana jest na terenie istniejącego zakładu przetwórstwa rybnego, w granicach działki nr 32/4 oraz na niewielkiej części działki nr 71/2 (działka powstała z podziału działki nr 71/1) z poprowadzeniem sieci kanalizacyjnej i wodociągowej do sieci komunalnych, zlokalizowanych w pasie drogowym, na działkach nr 138 i 131/3 obręb ewidencyjny Doble, gm. Tychowo. Powierzchnia działki nr 32/4 wynosi 4,45 ha. Pod projektowane przedsięwzięcie planowane jest wyłączenie 3,5% powierzchni biologicznie czynnej przedmiotowej działki. Teren analizowanej działki, na obecnym etapie użytkowania, zabudowany jest budynkiem produkcyjnym z drogami i placami utwardzonymi. Ponadto teren ten jest uzbrojony w sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieć wodociągową, energetyczną i telefoniczną. Dotychczas ścieki przemysłowe bez podczyszczenia, z pełnym ładunkiem zanieczyszczeń oraz ścieki bytowe poprzez wewnętrzną sieć kanalizacyjną spływały do zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego na terenie ww. zakładu. Następnie po zmieszaniu wywożone były do oczyszczalni ścieków w Tychowie. Wody opadowe z dachów, dróg i placów utwardzonych odprowadzane są kanalizacją, poprzez wylot ścieków do rzeki Parsęty.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się:

-                   budowę budynku podczyszczalni ścieków przemysłowych, o powierzchni około 130 m2 i kubaturze około 720 m3,

-     zainstalowanie w projektowanym budynku urządzeń podczyszczalni ścieków przemysłowych o wydajności 1727 RLM, tj. wyrażonej równoważną liczbą mieszkańców, w tym układu obróbki szlamów (odwadniania osadów), o który w dniu 16.05.2011 r. inwestor poszerzył zakres przedmiotowej inwestycji, na który składać się będzie: układ przygotowania i dozowania roztworu flokulanta (automatyczna stacja flokulanta), zbiornik magazynowy szlamów z sondą poziomu, układ dystrybucji powietrza, pneumatyczna pompa szlamu, układ komorowej prasy filtracyjnej, układ, sterowania prasy,

-     budowę pompowni ścieków przemysłowych Q max = 15 m3/h wraz z budową rurociągów kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej

-     rozdział istniejącej kanalizacji na kanalizację ścieków bytowych i kanalizację ścieków przemysłowych,

-     przebudowę istniejącej pompowni ścieków  z odprowadzeniem zmieszanych ścieków komunalnych i podczyszczonych przemysłowych, przewodem tłocznym do sieci kanalizacji komunalnej,

-     budowę wodociągu, na odcinku od włączenia się do sieci komunalnej, do wodomierza w budynku zakładu o długości około 120 m

-     uporządkowanie kanalizacji deszczowej zakładu, poprzez zainstalowanie separatora substancji ropopochodnych z osadnikiem ścieków na istniejącej kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę deszczową z terenów utwardzonych przedmiotowego zakładu.

Planowane przedsięwzięcie ma na celu uporządkowanie gospodarki wodnej i kanalizacyjnej na terenie istniejącego zakładu przetwórstwa rybnego. Przewidywane zużycie na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji, będzie wynosiło około 50 m3 wody oraz około 60 ton żwiru i piasku. Na etapie eksploatacji, planowane zużycie wody wynosić będzie około 3m3/dobę.

Ponadto na etapie eksploatacji przewiduje się powstawanie wód opadowych z dachów i terenów zielonych, w ilości około 58,25 dm3/s oraz z terenów utwardzonych, które poprzez separator i osadnik, w ilości około 40 dm3/s, będą odprowadzane do rzeki Parsęty. Powstające ścieki socjalno – bytowe, będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji.

Ponadto na etapie eksploatacji przewiduje się powstawanie wód opadowych z dachów i terenów zielonych, w ilości około 58,25 dm3/s oraz z terenów utwardzonych, które poprzez separator i osadnik, w ilości około 40 dm3/s, będą odprowadzane do rzeki Parsęty.       Powstające ścieki socjalno – bytowe, będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji miejskiej. W trakcie podczyszczania ścieków technologicznych powstaną odpady w postaci skratek zebranych na sicie łukowym oraz w postaci szlamów poflotacyjnych o uwodnieniu około 92-94%, a po ich sprasowaniu - w postaci tzw. „placków filtracyjnych" o uwodnieniu około 70%. Odciek z procesu prasowania szlamów, tzw. filtrat będzie zawracany na początek procesu podczyszczania ścieków technologicznych, do projektowanej przepompowni. Przewidywana ilość odpadów o kodzie 02 02 02 (odpadowa tkanka zwierzęca) wyniesie około 50-100 kg/dobę, zaś maksymalna ilość sprasowanych szlamów o kodzie 02 02 04 (osady z zakładowych oczyszczalni ścieków) wyniesie około 750 - 1000 kg/dobę.

 

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. Przedsięwzięcie nie może negatywnie oddziaływać na środowisko, dopuszcza się jedynie krótkotrwałe oddziaływanie o charakterze lokalnym, wyłącznie w fazie jego realizacji.

 

Teren analizowanej działki, na obecnym etapie użytkowania, zabudowany jest budynkiem produkcyjnym z drogami i placami utwardzonymi. Ponadto teren ten jest uzbrojony w sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieć wodociągową, energetyczną i telefoniczną. Dotychczas ścieki przemysłowe bez podczyszczenia, z pełnym ładunkiem zanieczyszczeń oraz ścieki bytowe poprzez wewnętrzną sieć kanalizacyjną spływały do zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego na terenie ww. zakładu. Następnie po zmieszaniu wywożone były do oczyszczalni ścieków w Tychowie. Wody opadowe z dachów, dróg i placów utwardzonych odprowadzane są kanalizacją, poprzez wylot ścieków do rzeki Parsęty.

Przedsięwzięcie należy realizować z uwzględnieniem następujących warunków:

a)                  Wykonawca robót ma obowiązek zastosować takie środki techniczne, które ograniczają emisję hałasu, np. poprzez:

-  obudowę części lub całości maszyn osłonami akustycznymi,

-  zastosowanie wysokiej jakości tłumików w silnikach spalinowych,

-  utrzymanie sprzętu budowlanego w dobrym stanie technicznym,

-  wyłączanie silników w trakcie postoju pojazdów.

b)                 Odpady powstające w trakcie realizacji inwestycji należy przekazywać jednostkom specjalistycznym, prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami, posiadającym wymagane prawem zezwolenia.

c)                  Niezbędne wycinki drzew i krzewów należy bezwzględnie przeprowadzić poza okresem lęgowym dla ptaków tj. od października do końca marca, natomiast ewentualne przesadzenia, wykonać po rozmarznięciu gleby tj. wczesną wiosną lub jesienią po opadnięciu liści.

d)                 W celu ochrony drzew przed ewentualnymi uszkodzeniami, podczas prowadzenia robót należy:

- osłaniać pnie drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót ziemnych, np. przez wykorzystanie do tego celu tkanin jutowych, mat słomianych lub trzcinowych oraz ogrodzeń z desek łączonych drutem,

- roboty ziemne w obrębie systemów korzeniowych, należy w miarę możliwości należy wykonywać ręcznie,

- odsłonięte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) lub przemarznięciem (zima), należy osłonić matami ze słomy, tkanin jutowych lub torfem.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

Inwestor pozostawiać będzie wykopy w stanie bez wody stojącej, będzie stosować się do przepisów i norm w zakresie ochrony środowiska. W czasie realizacji inwestycji należy unikać powodowania nadmiernej uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikającej ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie realizacji inwestycji. Odpady, które nie zostaną wykorzystane gospodarczo, zostaną odebrane przez służby komunalne. Położenie omawianego zadania oraz jego skala nie wskazują na możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko. Teren inwestycji nie obejmuje swym zasięgiem obszarów podlegających szczególnym formom ochrony w trybie ustawy o ochronie przyrody. Teren inwestycji znajduje się bezpośrednio przy obszarze Natura 2000.

III.     Uczynić charakterystykę  przedsięwzięcia Załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji i jej integralną częścią.

U Z A S A D N I E N I E

 

Procedura oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko została wszczęta w związku ze złożonym w dniu 16 maja 2011 r. wnioskiem Friedrichs Polska Spółka z o.o., Doble 22, 78-220 Tychowo w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na odprowadzeniu ścieków do kanalizacji komunalnej, zasilenie zakładu w wodę z wodociągu komunalnego, uporządkowanie kanalizacji deszczowej na działkach nr 32/4, 138, 71/2 (działka powstała z podziału działki 71/1), 131/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Doble, gmina Tychowo. Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożony został z faktem, że zakres przedmiotowej inwestycji uległ zmianie, poprzez wprowadzenie dodatkowego urządzenia do odwadniania osadów ściekowych w procesie oczyszczania ścieków technologicznych w projektowanym budynku podczyszczalni ścieków, na terenie istniejącego zakładu przetwórstwa ryb, zmiana dotyczy jedynie zapisu, dotyczącego powierzchni i kubatury przywołanego budynku w wydanej przez Burmistrza Tychowa decyzji.

W dniu 8 czerwca 2011 r. Burmistrz Tychowa zawiadomił o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. W dniu 23 lipca 2011 r. Burmistrz Tychowa wezwał wnioskodawcę do przedłożenia załączników wymienionych w art. 74 opisanej powyżej ustawy. W dniu 1 sierpnia 2011 r. inwestor dołączył do wniosku kartę informacyjną przedsięwzięcia wymienioną w art. 3 ust. 1 pkt. 5 oraz w art. 74 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz poświadczoną przez właściwy organ mapę ewidencyjną w skali 1:2000 i wypis z rejestru gruntów.

Informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej urzędu.

W toku trwania procedury ustalono, że zgodnie z zapisami § 3 ust. l pkt 77 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, póz. 1397), tj. „instalacje do oczyszczania ścieków, inne niż wymienione w § 2 ust. l pkt 38, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne". W związku z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów, do postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wszczętych przed dniem 15 listopada 2010 r., stosuje się przepisy dotychczasowe, W związku z powyższym, przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

Działając na podstawie art.64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Burmistrz Tychowa w dniu 23 sierpnia 2011 r. Burmistrz Tychowa  wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w powyższej sprawie. W związku z faktem, że przedłożona „karta informacyjna przedsięwzięcia" nie zawierała wyczerpujących informacji, dotyczących planowanego przedsięwzięcia, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 30 sierpnia 2011 r., znak: WST.K.4240.18.201l.BM, wezwał inwestora do złożenia wyjaśnień m.in. w zakresie opisu technologii oraz urządzeń podczyszczania ścieków przemysłowych w przedmiotowym budynku podczyszczalni ścieków.

Pismem z dnia 30 sierpnia 2011 r., znak: WST.K.4240.18.2.201 l.BM, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie poinformował strony postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia przedmiotowego wniosku do dnia 15 października 2011 r. W dniu 27 września 2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowieniem Nr WST.K.4240.18.2.2011.bm-37/10/al stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie pismem
nr PS-N-NZ-4010-24/11 z dnia 7 września 2011 r. również stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25poz. 150 z późn. zm.). Na etapie realizacji i eksploatacji projektowanej inwestycji nie przewiduje się zastosowania niebezpiecznych substancji, mogących prowadzić do natychmiastowego powstania zagrożenia dla środowiska, życia lub zdrowia ludzi oraz powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk pn. „Dorzecze Parsęty” (kod PLH320007), zatwierdzony jako obszar mający znaczenie dla wspólnoty (OZW), zgodnie z decyzja Komisji Europejskiej z dnia 13.11.2007 r., przyjmującą na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2007)5403). Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych, dla obszaru Natura 2000 pn. „Dorzecze Parsęty”, podstawowymi zagrożeniami są:

-        zmienianie stosunków wodnych powodujące odwadnianie mokradeł,

-        zaniechanie wypasu oraz zarzucanie koszenia łąk podmokłych oraz torfowisk mechowiskowych,

-        kłusownictwo ryb łososiowatych,

-        zalesienie torfowisk i podmokłych łąk,

-        intensyfikacja użytkowania łąk lub zamiana ich w grunty orne,

-        zalewanie łąk i torfowisk – zbiorniki retencyjne,

-        hodowla ryb,

-        nieuporządkowana gospodarka wodno - ściekowa oraz gospodarka odpadami – dzikie wysypiska śmieci.

            N terenie objętym inwestycją oraz w strefie oddziaływania planowanej inwestycji nie występują gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, które mogłyby zostać zniszczone w czasie realizacji i eksploatacji analizowanego przedsięwzięcia. Przedmiotowa inwestycja nie narusza integralności niniejszego proponowanego do utworzenia obszaru Natura 2000 oraz nie naruszy jego powiązań z innymi wyznaczonymi obszarami.

W oparciu o waloryzację przyrodniczą gminy Tychowo, opracowaną przez Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie (Szczecin, 2003 r.) wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest: w granicach projektowanego parku krajobrazowego pn. „Dolina Parsęty”, którego głównym zagrożeniem jest: zabudowa hydrotechniczna, budowa zbiorników wodnych wraz z elektrowniami, projekty odnośnie nie masowej zabudowy obrzeży doliny Parsęty przez obiekty turystyczne w miejscowościach Trzebiec, Wicewo i Sławomierz, kłusownictwo ryb łososiowatych i minogów, intensywne gospodarowanie w obrębie lasów bagiennych i łęgowych oraz zanieczyszczenia wód związane z nieuporządkowana gospodarką wodno – ściekową. Około 0,55 km na północny zachód od obszaru cennego przyrodniczo OC – 36, który stanowią stanowiska kocanki piaskowej. Biorąc pod uwagę fakt, że planowana inwestycja nie znajduje się na liście zagrożeń powyżej wymienionych obszarów oraz nie będzie wywierała znacząco negatywnego wpływu na walory przyrodnicze okolicznego terenu stwierdzono, że projektowane przedsięwzięcie nie spowoduje negatywnego wpływu na stan i zachowanie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt występujących na obszarach objętych ww. formami przyrody. Lokalizacja i charakter planowanej inwestycji pozwala stwierdzić, że przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000.

Na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji wystąpią okresowe oddziaływania akustyczne spowodowane pracą maszyn. W czasie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie nastąpi przekroczeni dopuszczalnych poziomów hałasów poza terenem inwestycji. Oddziaływania związane z realizacją i eksploatacją powyższego przedsięwzięcia nie będą wywierały znaczącego wpływu na ludzi oraz środowisko przyrodnicze sąsiadującego terenu. Zarówno wielkość jak i złożoność oddziaływania przedsięwzięcia w fazie eksploatacji nie spowoduje obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej.

Biorąc pod uwagę lokalizację, charakter przedmiotowego przedsięwzięcia, które zostanie przeprowadzone w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska, eliminujący negatywne oddziaływanie, takie jak: nadmierny hałas, emisje zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza, stwierdzić należy, ze oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze oraz ludzi zamknie się w granicach działek, na których będzie realizowana przedmiotowa inwestycja.

Uwzględniając rodzaj i zakres inwestycji wynikający z wniosku inwestora i informacji o planowanym przedsięwzięciu oraz uzyskane opinie Burmistrz Tychowa w dniu 11 października 2011 r. postanowieniem Nr GBŚ.6220.5.2011.KM. stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia. Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), Burmistrz Tychowa podał; do publicznej wiadomości informację o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowiska dla w/w przedsięwzięcia. Obwieszczenie z dnia 11 października 2011 r. Powyższe obwieszczenie umieszczono na stronie internetowej oraz tablicy Urzędu Miejskiego w Tychowie.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W trakcie postępowania administracyjnego do Urzędu Miejskiego w Tychowie nie wniesiono uwag i wniosków do zebranych dokumentów związanych z planowaną inwestycją.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzam, że planowana inwestycja przy zachowaniu wymogów określonych w niniejszej decyzji nie spowoduje uciążliwego oddziaływania dla terenów sąsiednich, nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego, nie będzie również miała niekorzystnego wpływu na warunki życia i zdrowia ludzi.

Mając na uwadze całość przeprowadzonego postępowania, kierując się skalą i usytuowaniem planowanego przedsięwzięcia oraz uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska uwzględniając wniosek inwestora jak również w oparciu o wskazane na wstępie przepisy orzekam jak w sentencji.

POUCZENIE

 

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Tychowa w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji , o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-13 ww. ustawy. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Wskazany powyżej termin, zgodnie z art. 72 ust. 4 ww. ustawy, może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsza decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego i umieszeniu na stronie internetowej Urzędu.

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Friedrichs Polska Sp. z o. o., Doble 22, 78-220 Tychowo

  2. Strony postępowania wg wykazu  w aktach,

  3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tychowo,

  4. Strona internetowa Urzędu Gminy Tychowo,

  5. a/a.