Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Tychowo, 10 stycznia 2012 r.

 

 

GBŚ.6220.19.2011.KM.

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

         Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w Urzędzie Miejskim w Tychowie, na wniosek FRIEDRICHS Polska Spółka z o. o. Doble 22, 78-220 Tychowo zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Odbudowie i rozbudowie stawów hodowli pstrąga dla Friedrichs Polska Sp. z o.o. w Doblu 22 terenie istniejącego zakładu na terenie działki nr 80/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Doble, gmina Tychowo”.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Jednocześnie na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję o uprawnieniach stron tego postępowania o prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień i składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

            Informacje na temat prowadzonego postępowania można uzyskać w pokoju nr 17 w godzinach.7.30-15.30, w ciągu 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tychowie, ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo.

           

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.        Friedrichs Polska Spółka z o. o.

2.        Strony wg wykazu w aktach,

3.        A/akta.,