Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

 

Tychowo, 18 stycznia 2012 r.

 

GBŚ.6220.18.2011. KM.

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Tychowa

 

Zgodnie z art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U . z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm) w związku z art.29, 30, 33, oraz art.74 ust. 3, art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227)

zawiadamia,

że wydano postanowienie o stwierdzeniu potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: budowie farmy wiatrowej „Tychowo” w gminie Tychowo, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na terenie nieruchomości gruntowych nr: 543/5, 542, 580, 581, 582, 311/1, 387/17, 517/1, 579 obręb Tychowo, gmina Tychowo.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek ENERTRAG – Dunowo Sp. z o. o. z siedzibą Al. Papieża Jana Pawła II 15/4, 70-445 Szczecin.

W trakcie postępowania Burmistrz Tychowa wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie opinie w przedmiotowej sprawie.

1.      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowieniem
Nr WST.K-4240.27.2011.KM z dnia 28 grudnia 2011 r. wydał opinię o konieczności sporządzania oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie opinią sanitarną Nr PS-N-NZ-4010-33/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. wydał opinię o konieczności sporządzania oceny oddziaływania na środowisko.

  1. Zawiadamiam o:

- możliwości zapoznania się z wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz   pozostałą dokumentacją sprawy,

- możliwości składania na piśmie przez wszystkich zainteresowanych uwag
i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

Całość dokumentacji w tej sprawie jest dostępna w Urzędzie Miejskim w Tychowie ul. Bobolicka 17 , pokój 17.

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

-strony postępowania w formie obwieszczenia,

- tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tychowie,

- - strona internetowa Urzędu Miejskiego w Tychowie,

-a/akta.