Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Klaudia Jączkowska - Młodszy Referent

Tel. 94 3160276

 

1.      Prowadzenie  spraw związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych

       UE  i budżetu państwa dotyczących:

a)    ochrony środowiska,

b)  realizacji programów rozwoju wynikających z zapisów strategii oraz opracowywanie strategii gminy   w zakresie ochrony środowiska oraz innych zlecanych przez Burmistrza,

c) projektów i programów realizowanych przez sołectwa, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia w Gminie związanych z ochroną środowiska,

b)   sporządzanie sprawozdań z wykorzystania  funduszy pomocowych,

c)    współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska,  Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i innymi.

2.      Realizacja zadań i kontrola zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, a przede wszystkim;

a)   aktualizacja Gminnych Programów w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska,

b) opracowanie regulaminu czystości i porządku w gminie,

c) nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnym, w tym realizację zadań,   powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

d) kontrola „dzikich wysypisk”,

e) prowadzenie ewidencji ;

- zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania,

- przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych ścieków osadowych ,

- umów zawartych  z przedsiębiorcami  na wywóz odpadów komunalnych w celu ich kontroli.

3.      Przygotowywanie przetargów celem wyłonienia firm odbierających odpady.

4.      Organizowanie kontroli w zakresie przestrzegania przez właścicieli nieruchomości przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

5.      Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie stawek opłat z wywóz odpadów i szczegółowych zasad ich ponoszenia.

6.      Prowadzenie akcji propagandowych i uświadamiających (plakaty, obwieszczenia, spotkania), dotyczących systemu gospodarki odpadami.

7.      Przygotowywanie wniosków i dokumentacji  w celu pozyskania środków zewnętrznych na działania związane z budową oczyszczalni ekologicznych i likwidacją m.in. tzw. szamb, wysypisk śmieci i usuwaniem azbestu oraz ingerowanie  w zamierzenia inwestycyjne i gospodarcze mogące rodzić szkodliwe skutki dla środowiska przyrodniczego i współpraca z organami właściwymi w sprawach związanych z ochroną przyrody.

8.      Wydawanie podmiotom gospodarczym zezwoleń na świadczenie usług w zakresie określonym w art. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

9.      Prowadzenie  w formie elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń określonych w art.7 ust.1 ww. ustawie.

10.  Przyjmowanie wniosków i wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy wymienionej w wykazie ras psów uznawanych za agresywne.

11.  Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt i programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  zapobieganie bezdomności zwierząt na zasadach określonych w przepisach o ochronie zwierząt, poprzez;

a) przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców o bezdomnych zwierzętach i powiadamianie schroniska,  

b) prowadzenie rejestru zgłoszonych i przekazanych do schroniska  bezdomnych zwierząt,

c) nadzór nad realizacją umowy ze schroniskiem,

d) wykonywanie innych czynności wynikających z  ustawy o ochronie zwierząt.

12.  Współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie realizacji zadań wynikających z obowiązku zwalczania chorób, szkodników i chwastów oraz przygotowywanie projektów decyzji zobowiązujących do wykonania tych czynności.

13.  Współdziałanie w zwalczaniu chorób zaraźliwych zwierząt gospodarskich i dzikich oraz współorganizowanie i pomoc w przeprowadzaniu akcji profilaktycznych np. szczepienie psów oraz wyznaczanie miejsca na grzebowiska padniętych zwierząt.

14.  Wydawanie decyzji środowiskowych.

15.  Sporządzanie sprawozdań z zadań prowadzonych na zajmowanym stanowisku pracy.