Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

                                                                                              Tychowo, dnia 10.04.2012 r.

 

GBŚ.6733.1.2012.MJ

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA TYCHOWA

 

         Na podstawie art. 53. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) oraz art. 61. §1 i 4 ustawy  dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 26 marca 2012 roku na wniosek ENERGA - OPERATOR S.A., Oddział w Koszalinie ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na: „Budowie linii kablowej SN 15kV nr 117 w m. Doble. Przewiert sterowany pod rzeka Parsętą” na działkach nr 46/1, 156/2, 226/2, 49 i 95/4 obręb ewidencyjny  Doble, gmina Tychowo.

Jednocześnie na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że akta dotyczące powyższej sprawy znajdują się w pokoju nr 17 w Urzędzie Miejskim w Tychowie ul. Bobolicka 17 tel. 094-31 60 258 Z aktami można się zapoznać i wypowiedzieć, co do zebranych materiałów i dowodów w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

            Po określonym wyżej terminie zostaną podjęte dalsze działania w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

 

Otrzymują:

  1. Strona BIP Tychowo,
  2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tychowie,
  3. Tablica ogłoszeń w miejscowości Doble,
  4. a/a