Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych


REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

 

                Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Tychowo prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia
i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

I.     Zgodnie z § 10 - 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:

  1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
  2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
   1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
   2) wydanie odpisu z rejestru.
  3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2
   pkt 1 jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
  4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
  6. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
  7. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
  8. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
  9. Odpisy są opatrywane datą, pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby, która je sporządziła, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisk.
  10. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

  II.     Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.) wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

   

   

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKA i GOK

40 KBPobierzPodgląd pliku

KSIĘGA REJ. GOK W TYCHOWIE

103 KBPobierzPodgląd pliku

KSIĘGA REJ. BIBLIOTEKA

87 KBPobierzPodgląd pliku

WZÓR wniosku o odpis

30 KBPobierzPodgląd pliku